Obec Chrasť nad Hornádom rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poistenie detí v MŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Komunálna poisťovňa
0.00 €
Audit za r. 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AV Audit, s. r. o.
0.00 €
Prenájom KD, kuchyne a sociálnych zariadení Odb.: Dana Horváthová
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Biznis linka XL Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Kristián Jančár, zast. Lenka Jančárová
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: TJ Sokol Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre produkt CenaExkluziv Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Úprava článku 5. bodu 5.9 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Úprava článku IV. Cena a platobné podmienky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
0.00 €
Kúpa drevených mantinelov na klzisko Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Smižany
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fin. príspevku v rámci projetku "Pomôž svojej obci" Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Balík Biznis linka XL Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov-Šport baru Chrasť nad Hornádom Odb.: Zuzana Klimová
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
webová stránka obce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: webex.digital, s. r. o.
0.00 €
Zmena zmluvy o poskytovaní služieb Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Martin Macala
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti - pozemku Odb.: Matúš Vojtilla
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AV Audit, s. r. o.
0.00 €
Jednorazová náhrada za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
0.00 €
Zmena Zmluvy o zbere, preprave a zneškodnení Komunálneho odpadu z obce Chrasť nad Hornádom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
0.00 €
Úprava zmluvy o spolupráci Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vytváranie podmienok na dosiahnutie cieľov Projektu, prostredníctvom poskytovania TSP a TP Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Kristián Jančár, zast. Lenka Jančárová
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Najsvätejšej Trojice Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Úprava práv a povinnosti súvisiacich so zvýšením kvalifikácie zamestnanca Odb.: Zuzana Pravlíková, Mgr.
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Úprava práv a povinnosti súvisiacich so zvýšením kvalifikácie zamestnanca Odb.: Erika Gánovská, Mgr.
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí fin. prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ, v rámci NP "Zosúladenie rodinného a pracovného života" Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Rekonštrukcia obecného rozhlasu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jozef Harmata
0.00 €
Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP - Obecné komunitné centrum Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: TJ Sokol Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPĽZ/278/2018 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v HN v platnom znení do praxe Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Zmena čl. I Odb.: Občianske združenie veselé dieťa a šťastná rodina
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Zmena článkov v dohode č. 18/44/052/746 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úhrada časti nákladov elektrickej energie VO Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Použitie cestného motorového vozidla Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ondrej Mihňák
0.00 €
Zmena štatutárneho zástupcu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vyhotovenie ŽoNFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Premier Consulting EU, s. r. o.
0.00 €
Zmena štatutárneho zástupcu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmena v článku II, v článku III Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
0.00 €
Zmena článku 3. Doba trvania Zmluvy, bod 3.2 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán a zmluvných podmienok pri realizácii aktivít NP PVP MRK Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
ZaD Územného plánu obce Chrasť nad Hornádom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Ján Kunák
0.00 €
Prenájom garáži pri ZŠ Odb.: Emil Halko
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov v KSC Odb.: Občianske združenie veselé dieťa a šťastná rodina
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Administratívne zabezpečenie manažmentu procestu VO, organizačné a ekonom. poradenstvo pri procese VO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LUURTIP, s. r. o.
0.00 €
Doplnenie Zmluvy o dielo Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Igor Murko
0.00 €
Odmena poskytovateľa Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Martin Macala
0.00 €
Poskytovanie služieb technika požiar. ochrany a poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Martin Macala
0.00 €
Ochrana dôverných informácií Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Centrum voľného času ADAM
0.00 €
Plnenie splatného dlhu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JUNO DS, s. r. o.
0.00 €
Pozemky p. č. 590/4, 590/5 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Melega
0.00 €
Stanovenie výšky pomernej časti dotácie na záujmové vzdelávanie Odb.: Centrum voľného času ADAM
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Poskytovanie služieb Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Poskytovanie služieb Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Predmet plnenia sa upravuje v rozsahu rozpočtu, k Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JUNO DS, s. r. o.
0.00 €
Opravy miestnych komunikácii Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JUNO DS, s. r. o.
0.00 €
Úprava práv a povinnosti pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytnutí fin. príspevkov na mentorované zapracovanie a prax Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Farská skala, Šikľavá skala - zimné a letné fotenie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Alphabet, s. r. o.
0.00 €
Rekonštrukcia oplotenia cintorína Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ST Vývoz odpadu, s. r. o.
0.00 €
Miestna občianska poriadková služba v obci Chrasť nad Hornádom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
Podpora inkluzívneho vzdelávania Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
Dodanie tovaru pre zákazku s názvom Modernizácia verejného osvetlenia v obci Chrasť nad Hornádom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SLOVLIGHT, s. r. o.
0.00 €
Skupinové úrazové poistenie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Colonnade Insuranca S.A.
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: TJ Sokol Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu Obecné komunitné centrum v obci Chrasť nad Hornádom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Najsvätejšej Trojice Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Premier Consulting EU, s. r. o.
0.00 €
Úprava postupu, práva a povinnosti zml. strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
0.00 €
Zriadenie účtu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán a zmluv. podmienok pri realizácii aktivít NP PVP MRK Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Spracovanie osobných údajov v informačnom systému "SMOS" Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Remek, s. r. o.
0.00 €
Poskytnutie peňažného daru Odb.: Pierott, n. o.
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Zmena čl. VI. Platobné podmienky ods. 1 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
IKT - Obecné komunitné centrum v obci Chrasť nad Hornádom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AutoCont SK, a. s.
0.00 €
Vypracovanie PD pre realizáciu stavby Obecné komunitné centrum v obci Chrasť nad Hornádom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ
0.00 €
Poskytnutie peňažného daru Odb.: Pierott, n. o.
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Doplnenie zmluvy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Výkon pozície externého projektového manažéra v rámci projektov Obecné komun. centrum Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Energia plus, s. r. o.
0.00 €
Nábytok - Obecné komunitné centrum v obci Chrasť nad Hornádom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AutoCont SK, a. s.
0.00 €
Elektronika - Obecné komunitné centrum v obci Chrasť nad Hornádom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AutoCont SK, a. s.
0.00 €
Odborná poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s prípravou žiadosti o poskytnutie NFP - Obecné komunitné centrum v obci Chrasť nad Hornádom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Energia plus, s. r. o.
0.00 €
Pozemok parc. č. 584/1 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Marián Melega
0.00 €
Odborná poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s prípravou žiadosti o poskytnutie NFP - Zníženie energetickej náročnosti admin. budovy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Energia plus, s. r. o.
0.00 €
Vypracovanie Žiadosti o NFP Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Bc. Matej Darfáš
0.00 €
VO na projekt Obecné komunitné centrum Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ultima Ratio, s. r. o.
0.00 €
Poskytnutie odborných poradenských a konzultačných služieb a výkon činnosti v oblasti VO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VO SK, a. s.
0.00 €
Poskytnutie fin. dotácie na rekonštrukciu starej školy Odb.: Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Najsvätejšej Trojice Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Kristián Jančár, zast. Lenka Jančárová
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Stavba cesty v Chrasti nad Hornádom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Igor Murko
0.00 €
Výstavba chodníka pre peších Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Igor Murko
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: TJ Sokol Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Terénne úpravy pre miestnu komunikáciu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: STARS EXCAVATE WORKS IK & PM, s. r. o.
0.00 €
Vodovod k IBV na PD - Chrasť nad Hornádom - rozšírenie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Kontastav, s. r. o.
0.00 €
Stavba dažďovej kanalizácie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: STARS EXCAVATE WORKS IK & PM, s. r. o.
0.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €
Doplnenie zmluvy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €
Dodávky ovocia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GAS Familia, s. r. o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Užívanie strešného priestoru nehnuteľnosti na adrese Chrasť nad Hornádom 165 Odb.: Key IT Solutions, s. r. o.
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Oprava cestnej komunikácie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CEMIS, s. r. o.
0.00 €
ČOV pre cca 800 obyvateľov a časť kanalizácie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Igor Murko
0.00 €
Cesta a odvodňovací kanál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Igor Murko
0.00 €
Národný projekt "Terenna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou margin. róm. komunít Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Špecifikácia dodania a užívania IS Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Remek, s. r. o.
0.00 €
Poskytnutie o priestorov v budove OcÚ Odb.: Súkromná spojená škola SEZ Krompachy
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Výpôžička hasičskéh automobilu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Vecné bremeno Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
Zmena - Bod 6. Cena, fakturácia a platenie, bod. 6.1 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
0.00 €
Výkon kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
0.00 €
Elektronizácia územnej samosrpávy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Poskytovanie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Energia plus, s. r. o.
0.00 €
Služby súvisiace s realizáciou verejných obstarávaní súvisiacich s projektom "Kompostáreň" Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ultima Ratio, s. r. o.
0.00 €
Dodávky ovocia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GAS Familia, s. r. o.
0.00 €
Webstránka obce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Webex media, s. r. o.
0.00 €
Dočasné užívanie pozemkov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Melega
0.00 €
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania triedeného zberu KO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ENVI - PAK, a. s.
0.00 €
Garáž pri ZŠ Odb.: Emil Halko
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Zmena zmluvy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mesto Spišská Nová Ves
0.00 €
Zmena úročenia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €
Navýšenie úveru a zmena úročenia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €
Verejné obstarávanie na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Združenie miest a obcí Spiša
0.00 €
Verejné obstarávanie na nákup elektrickej energie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Združenie miest a obcí Spiša
0.00 €
Verejné obstarávanie na nákup zemného plynu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Združenie miest a obcí Spiša
0.00 €
Preventívna veterinárska liečebná činnosť Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MVDr. Albert Martinko
0.00 €
Vypracovanie a odovzdanie diela - PHSR obce Chrasť nad Hornádom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: RNDr. Radomír Babiak, PhD.
0.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €
Doplnenie zmluvy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €
Blankozmenka Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €
Úverový účet Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €
časť pozemku KN-C 588/32 Odb.: Vladimír Holub a Mária Holubová, r. Dirdová
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Pozemok par. č. KN-C 586/1, 588/15, 588/189, 588/190 Odb.: František Kacvinský a Marcela Kacvinská, r. Murárová
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2015 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: HYDROLAND, s. r. o.
0.00 €
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ, Chrasť n/Hor. Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Inžinierske činnosti Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Trinex, s. r. o.
0.00 €
Plynovod pre IBV pri škole (5RD) Chrasť n/Hor., STL plynovod, PE D 50 dĺžka 115,93 m, STL PP, PE D 32, dĺžka 31,04 m - 4 ks Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
0.00 €
STL plynovod pre IBV pri škole 5 RD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
0.00 €
Pozemok na parcele č. CKN 128/30 a časť pozemku EKN 90128/2 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Marián Melega
0.00 €
Výška dotácie na záujmové vzdelávanie Odb.: Centrum voľného času ADAM
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Doplnenie textu v Zmluve o dielo Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Norwel, s. r. o.
0.00 €
Implementácia národného projektu TSP Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
0.00 €
Úprav vzájomných vzťahov zmluvných strán Odb.: Základná škola 1. 4. ročník
Dod.: Dušan Slaninka, Revízie a servis plynových zariadení
0.00 €
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ, Chrasť n/Hor. Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAKE TECHNOLOGY, s. r. o.
0.00 €
Činnosti zamerané na ochranu pred požiarmi Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LIVONEC, s. r. o.
0.00 €
Zakúpenie novej savice s magnetickými úchytkami Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Finančný príspevok na rekonštrukciu strechy na budove farského úradu Odb.: Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Najsvätejšej Trojice Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Miestna komunikácia - oporný múr Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Norwel, s. r. o.
0.00 €
Rozvoj školského športu Odb.: Obec Smižany
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
30.00 €
STL plynovod PE d50 a stl. plynovodné prípojky (PP) - IBV za ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: TZB - komplet, s. r. o.
0.00 €
Miestna komunikácie - oporný múr za ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Trinex, s. r. o.
0.00 €
Čas plnenia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: STARS EXCAVATE WORKS IK & PM, s. r. o.
0.00 €
Umiestnenie a starostlivosť o odchytené zvieratá Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mesto Spišská Nová Ves
0.00 €
Podpora a rozvoj záujmového vzdelávania detí a mládeže v CVČ ADAM Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Centrum voľného času ADAM
0.00 €
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Metodické-pedagogické centrum
0.00 €
Úprava, čistenie a regulácia vodného toku Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Pavol Pacoň
0.00 €
Garáž pri ZŠ Odb.: Emil Halko
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Návrh novelizácie VZN Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Ján Rusnačko
0.00 €
Finančná dotácia Odb.: TJ Sokol Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Finančná dotácia Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
0.00 €
Program odpadového hospodárstva Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Ján Rusnačko
0.00 €
Tvorba žiadosti s prílohami v rámci výzvy č. I.ÚSVRK 2014 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ružena Procházková
0.00 €
Zmeny a doplnenie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €
Zber a spracovanie elektroodpadu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: H+EKO, s. r. o.
0.00 €
Združená dodávky plynu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: RWE Gas Slovensko, s. r. o.
0.00 €
Zmena zmluvy - produkt Extra Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: RWE Gas Slovensko, s. r. o.
0.00 €
Garáž pri ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Emil Halko
0.00 €
Bezoplatný prevod didaktickej techniky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
Poskytnutie finanč. príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Spišská katolícka charita
0.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
Časť pozemku o výmere 2 m2 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
0.00 €
Oprava cestnej infraštruktúry - opravy výtlkov po zimnej prevádzke Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: STARS EXCAVATE WORKS IK & PM, s. r. o.
0.00 €
Poskytovanie mechanizácie - traktor s vlečkou Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ladislav Jančár
0.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finanč. príspevku na záujmové vzdelávanie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mesto Spišská Nová Ves
0.00 €
Realizácia časti stavebných prác Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LBS, s. r. o.
0.00 €
Audit účtovnej závierky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: HURINES, s. r. o.
0.00 €
Inzercie obce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Neo Slovakia, s. r. o.
0.00 €
Ukončenie nájmu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Hudobná skupina CRAZY
0.00 €
Užívanie nebytových priestorov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Hudobná skupina CRAZY
0.00 €
Traktor Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Marián Melega
0.00 €
Zmena a doplnenie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €
Kovový zásobník na zber šatstva Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Maroš Leško
0.00 €
Slúžiaci pozemok Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
Postúpenie práva a prevzatie záväzkov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
Opakované dodávky potravinárskeho tovaru Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
0.00 €
Rekonštrukcia lávky pre peších Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: STROJSPIŠ, s. r. o.
0.00 €
Poskytnutie údajov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Správa katastra Košice
0.00 €
Realizácia provizórneho verejného osvetlenia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LBS, s. r. o.
0.00 €
Realizácia verejného osvetlenia a rozhlasu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LBS, s. r. o.
0.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
0.00 €
Užívanie nebytových priestorov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: RONET, hudobná skupina
0.00 €
Webová stránka obce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Webex media, s. r. o.
0.00 €
Pozemok Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
Užívanie plynárenského zariadenia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
0.00 €
Likvidácia odpadu zo žúmp pre obec. úrad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JOGA, s. r. o.
0.00 €
Zmena Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: TZB - komplet, s. r. o.
0.00 €
Plynovod pre IBV Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: TZB - komplet, s. r. o.
0.00 €
Zámena pozemkov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Stanislav Hanula
0.00 €
Inžinierske činnosti Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Trinex, s. r. o.
0.00 €
Zmena Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €
Účelové poskytnutie peň. daru Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ZMOS
0.00 €
Zmena bodu 2.2.3.2. Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00       12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár